Основно училище "Петко Рачев Славейков" с. Кортен, общ. Нова Загора

Проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“