Основно училище "Петко Рачев Славейков" с. Кортен, общ. Нова Загора

Проект BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1"
Нов шанс за успех